ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบปลาตายผิดปกติ

Picture 139              
                 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ว่ามีปลาตายในลำห้วยตาเทียว ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยกมาจากอ่างเก็บน้ำหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ไหลผ่านบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 และบ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 หลังได้รับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

ป้ายแสดงความยินดี ทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2557 สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกวด อสม.ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

DSC_3548

                  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2556 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่จัดอบรมและคัดกรองมะเร็งเต้านม

DSC_9794
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลห้วย ได้จัดการอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองตาม"โครงการสตรีไทยร่วมใจ  ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม  ปี 2556"ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2556

DSC_8281
                          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือดและภาวะอ้วนบ้านตาดใหญ่  ผลงานของนางสาวลัดดาวรรณ  กอมณีย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในงานการประชุม

ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย

DSC_8009
                  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  นำโดยนายถนอม  มงคุณ รองนายกเทศบาลตำบลห้วย  นางชนิดาภา โพธิศรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วย นางธนภรณ์ สังฆวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและ 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ติดตามผล อสม.นักจัดการสุขภาพ

DSC_6488
                  เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2556 นายเสถียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ รพ.สต.ตาดใหญ่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน

IMG_1677
              รพ.สต.ตาดใหญ่ ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านดอนชาด และโรงเรียนบ้านดอนดู่ โดยนางสาวลัดดาวรรณ กอมณีย์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน) และนางสาวชใบพร ชีชาเชตุ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) เมื่อวันที่ 26

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชาวอำเภอปทุมราชวงศารณรงค์หยุดโรคไข้เลือดออก

DSC_6051           
เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอาวุโสอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ Big cleaning Day พร้อมกันทุกหมู่บ้านในอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาในนามผู้จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ภาคีเครือข่ายทุก

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ

DSC_5883
            เจ้าหน้าที่ห้องห้องปฏิบัติการ (Lab) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ออกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ (Lab) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญลงตรวจเยี่ยมพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.ตาดใหญ่

 DSC_5870             
         เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยียมการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System ; DHS)  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา, นายแพทย์สมชาติ  อาจกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา

ประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

DSC_5784
             นายสมาน  พรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจ้ง เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) กลุ่มสายงานวิชาชีพ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

             mosketo      
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ ระบาดรุนแรง พบยอดผู้ป่วยทั่วประเทศทะลุ 54,042 ราย เสียชีวิตแล้ว 62 ราย เพิ่มสูงกว่าปี 53 ที่โรคระบาดหนักสุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2556  ผู้สื่อข่าวเผยสถิติล่าสุดของผู้ป่วยไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สรุปรวมยอดผู้ป่วยทั่วประเทศมีจำนวน 54,042 ราย ในในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 62 ราย ซึ่ง ถือว่าปี 2556

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่เดินหน้า เร่งรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก

DSC_5503
             เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ควบคุมโรคไข้เลือดในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)ในเขตรับผิดชอบของ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 DSC_5540
        โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นักสุขภาพครอบครัว(นสค.) เยี่ยมติดตามผู้ป่วย

DSC_5495
                           นักสุขภาพครอบครัว(นสค.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2556 ณ บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10  และบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11  ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตาดใหญ่ร่วมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

DSC_5485
          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตพื้นที่โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่บ้านสว่างใต้หมู่ที่ 3 บ้านนาผางหมู่ที่ 2 ,6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออก

             เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ในพื้นที่บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   

อ่านข่าว