ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลทั่วไป
       เดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดใหญ่มีชื่อเรียก สถานีอนามัยตาดใหญ่  ซึ่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ตั้ง  คือ บ้านตาดใหญ่  เนื่องจากมีลำห้วยซึ่งมีหินเป็นชั้นๆเรียงลงมา  ชาวบ้านเรียกชั้นนั้นว่าตาดซึ่งเป็นตาดขนาดใหญ่  ดังนั้นจึงได้ชื่อหมู่บ้านตาดใหญ่  เดิมสถานีอนามัยตาดใหญ่เป็นอาคารไม้หลังคามุงสังกะสี  สังกัดเดิมอำเภอพนา  ต่อมามีการแยกพื้นที่รับผิดชอบเป็น  2  จังหวัด  คือ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ  จึงเปลี่ยนเป็นสังกัดอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลอำเภอ   5   กิโลเมตร รับผิดชอบหมู่บ้านในตำบลห้วย  จำนวน  4  หมู่บ้าน สถานีอนามัยตาดใหญ่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ด้วยพื้นที่ชาวบ้านตาดบริจาคและมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ด้วยเนื้อที่  1 ไร่ 3 งาน เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์  เป็นอาคารชั้นเดียวจนมาถึงปี พ.ศ. 2542  จัดตั้งเป็นสถานีอนามัยเป็นตัวอาคารปูน 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 2 หลัง ดัวยงบประมาณ 1,978,500 บาท ด้วยแปลนเลขที่ 8170/36     และปีพ.ศ. 2550  ได้ต่อเติมชั้นล่างของสถานีอนามัยด้วยงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2250  แล้วเสร็จในวันที่   15 ธันวาคม 2550  และในปี พ.. 2553 มีนโยบายที่เกิดจากความต้องการผลักดันยกระดับสถานีอนามัย ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดทุกแห่งไม่มีการยกเว้นซึ่งในปี งบประมาณ 2554 สถานีอนามัยตาดใหญ่ ได้ยกระดับจากสถานีอนามัย ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

             ขนาดและที่ตั้ง

               ที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศาด้วยระยะทาง  4  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมือง 37  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 605  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                            ทิศเหนือ            จรดกับ     ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา

                            ทิศใต้                จรดกับ     ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา

                            ทิศตะวันออก    จรดกับ     ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น

                            ทิศตะวันตก       จรดกับ    ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
 แผนที่แสดงหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   
        
           บุคลากรที่เคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดใหญ่
                                1.  นางหนูน้อม                  สมวงศ์
                                2.  นางมัจฉา                        มิ่งพฤกษ์
                                3.  นางทัศนีย์                       วงค์จันทร์
                                4.  นายประกาย                   มิ่งไชย
                                5.  นางจันทร์เพ็ญ               รัตนศรี
                                6.  นายประยุทธ                  โพธิหอม (ผอ.รพ.สต.ปัจจุบัน)

           การปกครอง
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  มีการปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  เทศบาลตำบลห้วยตำบลห้วย  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  13  หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  รับผิดชอบ  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านตาดใหญ่  หมู่  7,  บ้านดอนชาด  หมู่  9,  บ้านตาดน้อย  หมู่  10  และบ้านดอนดู่  หมู่  11
            การศึกษา
                                โรงเรียนมีทั้งหมด  3  แห่ง  ได้แก่
                                                -  โรงเรียนบ้านตาด
                                                -  โรงเรียนบ้านดอนชาด
                                                -  โรงเรียนบ้านดอนดู่
                                ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์มีทั้งหมด  3  แห่ง
                                                -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนชาด
                                                -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านตาดน้อย
                                                -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนดู่
              ศาสนา
            ประชาชน  100% นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  ทั้งหมดจำนวน  3 วัด และ 1  สำนักสงฆ์           

           การคมนาคม/ระบบสาธารณูปโภค
                         การ คมนาคมขนส่ง การคมนาคมระหว่างตำบลห้วยกับบริเวณใกล้เคียงนั้นสามารถเดินทางติดต่อกันได้ สะดวกพอสมควรโดยการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะโดยใช้เส้นทางรถ ยนต์เป็นหลักโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  225  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ติดต่อกับอำเภอต่างๆ
                            ระบบไฟฟ้า   ไฟฟ้าจะเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอพนา

           ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
                อาชีพ ประชากรของเทศบาลตำบลห้วยประมาณ  80  เปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนอีก  20  เปอร์เซ็นต์ที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร คือ  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไปภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

อ่านข่าว