ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วน

19
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วนขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบ้านดอนดู่ ตำบลห้วย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2557  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรม 3อ.2ส.  ซึ่งการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคในอนาคต  เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557

            7
               วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557 ) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิต้านทานโรคต่ำ มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่อาการจะรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งได้ดำเนินการฉีดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี ได้แก่ (1.) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติด

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

        DSC_3957
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.20 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับการประเมินการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  คณะกรรมจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา   โดยมี รศ.รณรุทธ์ บุตรแสนคม ประธานคณะกรรมการในการประเมินและคณะร่วมให้การประเมิน  ซึ่งได้มีการประเมินงานตามกรอบในการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของงานสุขศึกษา ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 39 เกณฑ์ โดยมีนายประยุทธ โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก


Smoking copy - Copy
                         วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ซึ่งมีการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 โดยในกิจกรรมมีการออกสำรวจสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับการตรวจทานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

1
               บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล ประธานการสอบทานตัวชี้วัดประจำกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายบัญชา สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2557

                 1
                 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2557” โดยมีนายเสียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คาราวานตรวจสุขภาพเชิงรุก ตำบลห้วย ปี 2557

2
                           กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดโครงการ "คาราวานตรวจสุขภาพเชิงรุก ตำบลห้วย ปี 2557 "  ซึ่งออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบล จำนวน 13 หมู่บ้าน มีการให้บีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจสุขภาพช่องปาก และการตรวจคัด

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

DSC_7122
               วันนี้ (10 ก.พ.2557) ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายกายภาพบำบัด ฝ่ายทันตกรรม งานสุขภาพจิตและยาเสพติดออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ซึ่งมีการตรวจคัดกรอง ภาวะเบาหวาน

ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสัญจร

Picture 013
                    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับ ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก เพื่อป้องกันโรคทันตกรรมสำหรับเด็ก และประชาชนทั่วไป ในบ้านดอนชาด  หมู่ที่ 9 ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

2
                  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายทวัตรชัย  ฉลาดเลิศ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านตาดใหญ่ ตัวแทน อสม.เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  เป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต/ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสาขา  การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ณ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

Picture 036
                 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง และเบาหวาน (รอบแรก) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปี 2556

Picture 076
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตาด ซึ่งมีนายดุสิต  โสมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วย เป็นประธานใน

อ่านข่าว