ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2557

                 1
                 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2557” โดยมีนายเสียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง  และกระตุ้นให้ตระหนักและเห็นความสำคัญใส่ใจภาวะสุขภาพการตรวจสุขภาพประจำปีครั้งนี้มีรายการที่ตรวจ  คือ การตรวจคัดกรองความดันโลหิต  การตรวจคัดกรองหาภาวะการเป็นเบาหวาน ตรวจหาหมู่เลือด  ตรวจภาวะการเป็นนิ่วในไต ตรวจวัดความผิดปกติของสายตา บริการทันตกรรม   ตรวจโรคทั่วไป โดยมีประชาชนตั้งแต่ อายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 300 คน  และยังมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้“มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2557” โดยมีบุคลากรร่วมให้บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายของอำเภอปทุมราชวงศา  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลห้วย ปี 2557

2

3

4
5
6
7
98
11
13

อ่านข่าว