ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์


"สร้า้งสุขภาพด้วยชุมชน  มุ่งสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดเยี่ยม"

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน

 2. ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ครอบคลุมเชื่อมโยงมิติ กาย จิต สังคม  และจิตญญาณ

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ

อ่านข่าว