ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่จัดอบรมและคัดกรองมะเร็งเต้านม

DSC_9794
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลห้วย ได้จัดการอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองตาม"โครงการสตรีไทยร่วมใจ  ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม  ปี 2556"ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2556

DSC_8281
                          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือดและภาวะอ้วนบ้านตาดใหญ่  ผลงานของนางสาวลัดดาวรรณ  กอมณีย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในงานการประชุม

ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย

DSC_8009
                  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  นำโดยนายถนอม  มงคุณ รองนายกเทศบาลตำบลห้วย  นางชนิดาภา โพธิศรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วย นางธนภรณ์ สังฆวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและ 

อ่านข่าว