ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2556

DSC_8281
                          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือดและภาวะอ้วนบ้านตาดใหญ่  ผลงานของนางสาวลัดดาวรรณ  กอมณีย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 (การประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด) ที่จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอOral Presentation ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และนำเสนอ Poster Presentation ที่ห้องประชุมชัยพฤษ์ โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขของอำเภอปทุมราชวงศาเข้าร่วมในการนำเสนอและรับฟังผลงานวิชาการประจำปีในครั้งนี้
DSC_8260
DSC_8291
DSC_8310
DSC_8254
DSC_8297
DSC_8302
DSC_8295
DSC_8299
DSC_8337
DSC_8315
DSC_8341

อ่านข่าว