ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย

DSC_8009
                  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  นำโดยนายถนอม  มงคุณ รองนายกเทศบาลตำบลห้วย  นางชนิดาภา โพธิศรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วย นางธนภรณ์ สังฆวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและ 

ตัวแทน อสม.ในนามคณะกรรมการกองทุน ได้ไปศึกษาดูงาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญโดยมี นายธนิต เสียงใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ในนามเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะกรรมการกองทุน ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใน และนายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใน เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานพร้อมทั้งให้แนวคิดในการดำเนินงานของกองทุนให้สำเร็จ  และในวันเดียวกันคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  ยังได้ไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ ธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อย  ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนและถูกคัดเลือกให้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่ จากกรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555  และในวันเดียวกันนี้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นางอนงคราญ  เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐานให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอแนวทางแห่งความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนโรงพยาบาล 2 บาท ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในระบบการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนศรีฐาน

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสร้างถ่อน้อย
DSC_8082
DSC_8038
DSC_8071
DSC_8032
DSC_8051
DSC_8075
DSC_8085
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อย 
DSC_8098
DSC_8092
DSC_8103
DSC_8109
DSC_8115
  DSC_8137 
DSC_8132
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐาน
DSC_8149
DSC_8151
DSC_8159
DSC_8153
DSC_8222
DSC_8164
DSC_8162
DSC_8165
DSC_8235

อ่านข่าว