ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ติดตามผล อสม.นักจัดการสุขภาพ

DSC_6488
                  เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2556 นายเสถียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ รพ.สต.ตาดใหญ่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
จำนวน 9 คนซึ่งคณะติดตามประเมินผล ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. คณะติดตามได้ให้คำแนะนำแลสสะสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานจาก อสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนัดหมายในการติดตามผลครั้งต่อไปในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคม 2556 ต่อไป
DSC_6485
DSC_6490
DSC_6494
DSC_6500
DSC_6499
DSC_6507
DSC_6504

อ่านข่าว