ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วน

19
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วนขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบ้านดอนดู่ ตำบลห้วย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2557  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรม 3อ.2ส.  ซึ่งการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคในอนาคต  เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1
2
3
5
4
ข่าว : อนุสรณ์ ไถวสินธุ์
ภาพ : อนุสรณ์ ไถวสินธุ์อ่านข่าว