ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่จัดอบรมและคัดกรองมะเร็งเต้านม

DSC_9794
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลห้วย ได้จัดการอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองตาม"โครงการสตรีไทยร่วมใจ  ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม  ปี 2556"ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

โดยมี นายทองจันทร์  คำเสน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประยุทธิ  โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกันจัดโครงการ  การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเฝ้าระวังตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมได้ ด้วยการเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตรวจเบื้องต้นได้จากเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข  หรือแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข  อันจะเป็นการสร้างสุขนิสัยในการตรวจสุขภาพของประชาชนให้มีความสนใจ  และตระหนักในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนแกนนำสตรีเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน
DSC_9768
DSC_9778
DSC_9781
DSC_9796
DSC_9821
DSC_9871
DSC_9866
DSC_9891
DSC_9906

ภาพ/ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว