ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

Picture 036
                 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง และเบาหวาน (รอบแรก) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

Picture 029
Picture 030
Picture 021
Picture 004
ภาพ/ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว